رونمایی از اتوبوسی زیبا که بدون راننده می تواند حرکت کند.

اتوبوس