در شهر شانچی چین بی احتیاطی راننده زن اتوبوس باعث حادثه شد. این صحنه توسط دوربین جلو خودرویی که راننده‌اش شاهد حادثه بود، ضبط شده است. راننده این اتوبوس در حالی برای استراحت از اتوبوس خارج شد و به اشتباه قفل در را زد که ناگهان به دلیل فراموش کردن دستی کشیدن، اتوبوس شروع به حرکت کرد.

اتوبوس