پرویز و پونه دو کاراکتر بسیار جالب سوریلندی هستند . ماجرای آشنا شدن آن ها را ببینید

پرویز و پونه