طنزی بسیار جالب درباره زنگ زدن ایرانی ها به ترامپ

پرویز و پونه