دیرین دیرین انیمیشن بسیار زیبایی که این قسمت آن در مورد درب است 

دیرین دیرین