لحظه آماده شدن سجاد غریبی برای آبرو ریزی و فرار از مسابقه !!

سجاد غریبی
فرادرس