صحبت های عبدالله روا خطاب به سجاد غریبی پس از فیس تو فیس با حریف قزاق

سجاد غریبی