هالک ایرانی همچنان مغلوب؛ سجاد غریبی در مقابل گوریل قزاقستان چیزی برای گفتن نداشت!

سجاد غریبی
فرادرس