لحظه ی انفجار زن تروریست در مقابل چشمان پلیس

انفجار