در پی این حادثه ی ترکیدن گاز به 15 خانه نیز آسیب وارد شد.

انفجار