در روسیه انبار مهمات توپخانه دچار انفجار شد و خسارت زیادی وارد شده است در ادامه مشاهده کنید

انفجار