فیلم تکان دهنده از آرزوی شهادت توسط سرداردلها در هنگام فوت کردن شمع تولدشان در منزل