امشب تصاویر شهید سپهبد سلیمانی بر روی برج آزادی پخش شد.