سردار سلیمانی در حرم امام حسین در حال عزاداری بود در ادامه فیلمی از آن را مشاهده کنید

سردار سلیمانی