سردار سلیمانی درباره نحوه اداره کشور انتقاد کرد و اعلام کرد اساس مدیریت در کشور ما برمبنای شیر لوله نفت می باشد 

سردار سلیمانی