سردار سلیمانی :از روی ظاهر آدم ها را قضاوت نکنید شاید کسی علی رغم ظاهر بد باطن خوبی دارد

سردار سلیمانی