رقص بسیار جالب و زیبا ی جنگنده ی فوق پیشرفته ی روسی به نام سوخو 35 در آسمان

روسیه