این جوانان روسی در طی اقدامی عجیب برای گذر از اتوبان این کار وحشتناک را انجام دادند و جان خود را به خطر انداختند.

روسیه