دانش آموزی که قصد عبور از خیابان را داشت با برخورد با ماشینی که بسیار سرعت داشت جلوی چشم مادرش فوت شد این اتفاق در روسیه افتاده است.

روسیهتصادف