کلیپی از لحظه ی ریزش ناگهانی پل هوایی در روسیه 

روسیه