دیرین دیرین این قسمت ذوالچرخین می باشد 

دیرین دیرین