دیرین دیرین این قسمت اردو رفتن عروسک های این طنز دیدنی است

دیرین دیرین