دیرین دیرین این بار با طنز به تخلیه شهر پرداخته است

دیرین دیرین