دیرین دیرین این قسمت می گوید که گول هنرپیشه های خیابانی را نخورید.

دیرین دیرین