انیمیشن جدید و طنز دیرین دیرین : این قسمت دیار غربت 

دیرین دیرین