طنز نمایشی و انیمیشنی دیرین دیرین این قسمت نیلوفر است.

دیرین دیرین