انیمیشن طنز و جالب دیرین دیرین این قسمت مبرم است.

دیرین دیرین