انیمیشن طنز و بسیار جالب دیرین دیرین این قسمت یکی از معاونین است.

دیرین دیرین