در اثر طوفان در مشگین شهر اردبیل درخت های تنومند از ریشه های خود درآمدند.

طوفان