طوفانی شدید و وحشتناک در هند رخ داده است.

هندطوفان
فرادرس