نگهبان یک بیمارستان در ناحیه چندی گر هند در زمان شیفت خود با صحنه عجیبی مواجه شده است. او می گوید برای آب خوردن از جای خود بلند شدم که دیدم ویلچر بدون آن که کسی روی آن نشسته باشد، در حال رفتن به سمت درب خروجی بیمارستان است. این ویدئو پس از انتشار در فضای مجازی با واکنش های مختلفی همراه بود؛ برخی افراد، حرکت ویلچر را ناشی از وزش باد دانسته اند اما برخی دیگر پای موضوعات ماورائی را به میان کشیده اند. بیشتر بخوانید

حادثه