صبح امروز اولین تگرگ در اهواز بارش گرفت

اهواز
فرادرس