این بار مردم اهواز از جاری شدن فاضلاب در شهرهایشان به سطوح آمده اند و به معضلی بزرگ برخورد کرده اند.

اهواز