شرح حادثه ی تروریستی اهواز در برنامه ی حالا خورشید از زبان گروه موسیقی حاضر در صحنه

حالا خورشیداهواز