سازمان ملل تخمین می‌زند تا سال ۲۰۵۰ سه میلیون نفر ۱۰۰ سال یا بیشتر خواهند داشت.

اگر می‌خواهید بدانید با چه اقداماتی می‌توانید ۱۰۰ سال عمر کنید این فیلم را تماشا کنید و برای دوستان خود ارسال کنید.