وضعیت قطار های هند ، این هندیها همه چیزشون با بقیه فرق داره !! اون از فیلمهاشون ، اینم از زندگی واقعیشون