زولبیا یک شیرینی آغشته به شربت است که اصالت آن را تا سال ۱۴۵۰ میلادی در هندوستان پی گیری کرده اند. برخی پیشینه قرار گرفتن این خوراکی بر سر سفره ایرانیان را مربوط به زمان شاه عباس می دانند. این شیرینی در شهر هایی که دسترسی به خرما ممکن نبوده بیشتر تهیه می کردند.