ولی زیر سیگاری، کفش، پوتین، بافتنی و ... باید خوشمزه باشه