بایدن دیروز در انتهای سخنرانی‌اش در نیوجرسی به خیال آنکه شخصی روی سن در کنارش قرار دارد،

دستش را برای دست دادن با این شخص فرضی دراز کرد.

این تنها گاف دیروز بایدن نبود و لحظاتی قبل از دست دادن با شخص خیالی هنگام سرفه دستش را جلوی دهانش برده بود. او از پله‌ها پایین رفت و با همان دست آلوده با مقامات محلی دست داد.