مرحوم محمدباقر منصوری در دیدار مداحان با رهبر مداحی کرد در ادامه مشاهده کنید

مداحی