امیر عباسی در برنامه سلام صبح بخیر حضور پیدا کرد و درباره لکنت زبانش در حین مداحی توضیحاتی داد

مداحی