جدیدترین مداحی نزار قطری به سه زبان ترکی ، عربی و فارسی 

مداحی