برقراری ارتباط مناسب با همسایه‌ها، با گسترش آپارتمان‌نشینی نیاز تمامی خانواده‌هاست.
چند نکته شاید در ظاهر کوچک اما به شدت موثر را در این مطلب ارائه کرده‌ایم.

فرادرس