خودت_رو_بیشتر_بشناس
خودت_رو_دوست_داشته_باش
خودت_رو_باور_داشته_باش
خودت_رو_دست_کم_نگیر خودت_باش
فقط_خودت_باش
فيلم_بازي_نكنيم
خودمون_باشیم

فرادرس