گرفتن مداد به طور صحیح، یکی از دغدغه‌های والدین هنگام آموزش خواندن و نوشتن به کودکان است.