پخت خورشت قیمه نذری بهنوش طباطبایی و دوستانش در هيئت معروف