حادثه غیرمنتظره، شادی بازیکنان یک تیم فوتبال گیلیک ایرلندی را نیمه تمام گذاشت. در حالی که ستارگان تیم انیسکری جی‌ای ای جونیور بی پس از پیروزی در دیدار فینال بر روی یک کامیون ایستاده و در حال شادی بودند ناگهان تعدادی از آن‌ها از روی کامیون به پایین پرتاب شدند. در این حادثه که بر اثر سرعت گرفتن ناگهانی کامیون رخ داد ۹ نفر از بازیکنان این تیم مجروح شدند.

سقوط