یک خودرو به روش عجیبی وارد پارکینگ عمومی شد و حادثه ساز شد در ادامه مشاهده کنید

سقوط