پیرزن صاحب مغازه برای حفظ اجناس مغازه اش با سارق مرد دست به یقه شد.

حادثه