یک کروکودیل به مار عظیم الجثه ای حمله کرده است و یکی از عکاسان از این صحنه وحشتناک فیلمی را گرفته است در ادامه مشاهده کنید